Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez moją Platformę. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.1 Administratorem danych osobowych Platformy kursytworzenia.pl jest Ewa Genge prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fabart, Ewa Genge, ul. Blokowa 15, 47-100 Strzelce Opolskie, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7561861453, REGON: 363857038.

1.2 Twoje dane przetwarzane są przeze mnie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług w niej oferowanych („Usługi”) oraz w pozostałych usługach będących własnością firmy Fabart, Ewa Genge.

1.3 Cel przetwarzania:

 1. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
 2. marketing, newsletter i promocja produktów oferowanych przez Fabart, Ewa Genge ul. Blokowa 15, 47-100 Strzelce Opolskie, będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia),
 3. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
 • art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 • art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
 • art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

6. wizerunek uczestników projektów takich jak warsztaty stacjonarne, zloty rękodzielników może zostać przekazany mediom elektronicznym, stronie www.kursytworzenia.pl i mediom tradycyjnym (prasa, radio itp.) w ramach promocji i upowszechniania rezultatów projektów

7. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

  8. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

  9. Przesyłanie newslettera z ofertą Platformy kursytworzenia.pl oraz pozostałych podmiotów będących własnością firmy Fabart, Ewa Genge Użytkownik poprzez zapisanie się do newslettera godzi się na otrzymywanie informacji handlowych, informacji o promocjach i nowościach w ofercie kursytworzenia.pl oraz w ofertach pozostałych podmiotów będących własnością Administratora.

   1.4 Podstawa przetwarzania:

   1. Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

   2. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   3. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   4. Mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   5. Mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

   a) profilowaniu w celach marketingowych

   b) przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów

     1.5 Podanie danych:
     Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

     1.6 Skutek niepodania danych:
     W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

     1. brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie

     2. brak możliwości korzystania z usług Serwisu

     3. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

      1.7 W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody:

       Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

       W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

       1. wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,

       2. wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób

        Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

        1.8 Okres przetwarzania

        Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

        1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
        2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony
        3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
        4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

        w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

        1.9 Bezpieczeństwo danych

        Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

        1.10. Twoje uprawnienia

        Przysługuje Ci prawo żądania:

        1. dostępu do Twoich danych osobowych

        2. ich sprostowania

        3. usunięcia- pamiętaj, że usuwając wszystkie Twoje dane osobowe z mojej bazy nie będę w stanie świadczyć dla Ciebie usług, za które zapłaciłeś. (stracisz dostęp do platformy kursytworzenia.pl oraz do wszystkich zakupionych szkoleń). Proces ten jest nieodwracalny.

        4. ograniczenia przetwarzania

        5. przeniesienia danych do innego administratora

         A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

         1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie,

         2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

          Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

          Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

          2. Komu mogę udostępniać Twoje dane osobowe:

          Korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

          1. podmiot realizujący dostawę towarów

          2. dostawca płatności

          3. osoby współpracujące ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające moją bieżącą działalność

          4. hostingodawca

          5. biuro księgowe

          6. podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu

          7. podmiot zapewniający usługi marketingowe

          8. portale społecznościowe

          9. ING Bank Śląski S.A. w związku z:

          • świadczeniem przez Bank na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
          • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
          • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

            3. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

            W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

            4. Zawieranie Umowy

            W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z naszym Serwisem, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z naszym Serwisem.

            W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu.

            W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z naszym Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy naszym Serwisem internetowym a Bankiem.

            5. PLIKI „COOKIES”

            5.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

            5.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, dzięki nim mogę wychwytywać błędy na Platformie w czasie rzeczywistym, zapamiętywać Twoje wybory, dostosowywać treści do Twoich potrzeb oraz zwiększać Twoje bezpieczeństwo.

            5.3. Platforma wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania z Platformy przez Użytkownika i przez to ulepszanie struktury i zawartości strony. Dzięki nim wiem np. kiedy odwiedzasz moją stronę i jak długo pozostajesz na niej. Ta wiedza pomaga mi ulepszać moją stronę i dostosować ofertę do Twoich potrzeb oraz wychwytywać i eliminować błędy, które napotykasz. Wykorzystuję w tym celu narzędzia zewnętrzne takie jak: Google Analitics, Google Search Console, Pixel Facebooka.

            5.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika i rozróżnia:

            1. Cookies tymczasowe (session cookies)– używane tylko podczas aktualnej sesji Użytkownika i usuwane po jej zamknięciu.
            2. Cookies stałe (persistent cookies)– nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Użytkownika przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

            5.5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Platforma informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy kursowej lub jego niektórych składników.

            5.6. Platforma kursytworzenia.pl rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

            1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie z Platformy,
            2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Platformy,
            3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Użytkownika,
            4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
            5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Platformy.

            5.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

            5.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Platformy reklamodawców oraz partnerów.

            5.9. W dowolnym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Możesz to zrobić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub ustawień plików cookies. Pamiętaj jednak że zmiany te mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu, wygodę korzystania z niego oraz otrzymanie dopasowanych ofert.

            5.10. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.10.2023

            5.11 Polityka prywatności dostępna jest na stronie https://kursytworzenia/polityka-prywatnosci/

            Shopping Cart
            Scroll to Top