I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy Kursy tworzenia, dostępny pod adresem internetowym https://kursytworzenia.pl prowadzony jest przez Ewę Genge prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fabart, Ewa Genge, ul. Blokowa 15, 47-100 Strzelce Opolskie, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7561861453, REGON: 363857038 (dalej: Usługodawca)

1.2. Korzystając z platformy kursytworzenia.pl akceptujesz zasady niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

1.3 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://kursytworzenia.pl (dalej: Platforma) oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych (dalej łącznie: Aplikacje Mobilne) , warunki składania zamówień na produkty dostępne na platformie, czas i zasady realizacji, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych Usługodawcy.

1. 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest całkowicie bezpłatne. W szczególności samo pobranie Aplikacji Mobilnych oraz przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.

1. 6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty kursów online oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych szkoleń i kursów online na Platformie kursytworzenia.pl.

1. 7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:

a) proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learningowej kursytworzenia.pl w spersonalizowanym dla każdego użytkownika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości;

b) szkolenia lub kursy online mające postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, e- booki, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca;

1. 8. Warunkiem korzystania z Platformy kursytworzenia.pl, w tym składania zamówień oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

1. 9. Konto Użytkownika jest to przestrzeń serwisowa Platformy kursytworzenia.pl, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych kursów online oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.10 Twórca kursu online to osoba tworząca na zamówienie Usługodawcy określony kurs online, którego warunki zostają szczegółowo rozpisane w zawartej z nim umowie. Dane Twórcy są każdorazowo przypisane na Platformie do tworzonego przez niego kursu online. Twórcą kursu online może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą.

1.11 Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://kursytworzenia.pl/regulamin/

II WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Korzystanie z Platformy kursowej wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

2.2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne opisane poniżej:

Przeglądarka internetowa:
 • Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
 • Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
 • Internet Explorer 11
 • Opera – najnowsza stabilna wersja
 • Apple Safari – najnowsza stabilna wersja
Dodatkowe wymagania odnośnie przeglądarki:
 • włączona obsługa ciasteczek (cookies)
 • włączona obsługa JavaScript

System operacyjny

Z uwagi na różnice związane z działaniem przeglądarek internetowych niektóre funkcje platformy mogą nie działać prawidłowo na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows oraz Apple OS X. Rekomendujemy korzystanie z systemów Windows 7, 8, 10 oraz OS X wersja 10 lub nowszy. Użytkownikom systemu Linux zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Wymagania sprzętowe

Konfiguracja sprzętowa musi spełniać co najmniej minimalne wymagania, które określa producent systemu oraz producent przeglądarki. Aby korzystać z materiałów audiowizualnych na platformie należy posiadać kartę dźwiękową oraz słuchawki lub głośniki. Wybrane funkcje platformy dostępne są również na kompatybilnych tabletach oraz smartfonach.

2.3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

2.4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

III KONTO UŻYTKOWNIKA

3.1.Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.

3.2. Właścicielem Konta Użytkownika na platformie kursytworzenia.pl może być wyłącznie osoba fizyczna.

3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3.4. Założenie konta na Platformie kursytworzenia.pl jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na Platformie.

3.5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

3.6. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika kursu online i są wymagane w procesie realizacji kształcenia.

3.7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

3.8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

3.9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.

3.10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

3.11. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

3.12. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.

3.13. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto w panelu użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”.

3.14. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat obejrzanych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych zadań, tworzonych notatek i oznaczania ulubionych lekcji.

3.15. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika są archiwizowane na Platformie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

IV ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

4.1.Zamówienia na Platformie można składać 24 godziny na dobę. Ze względu na spersonalizowany charakter platformy e-learning, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

4.2. W celu złożenia zamówienia na kurs online Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. a) dodanie do koszyka Usługi;
 2. b) wybór rodzaju płatności;
 3. c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”.

4.3. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach Platformy kursytworzenia.pl. Ceny szkoleń podane na stronie są uwzględniają stawkę zerową podatku VAT wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

4.4. Dostępne są następujące formy płatności:

a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line;

b) przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach platformy kursytworzenia.pl;

4.5. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.

4.6. W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.

4.7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

4.8. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na platformie kursytworzenia.pl oraz postanowieniami Regulaminu.

4.9. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy e-learningowej.

4.10. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.

4.11. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach platformy kursytworzenia.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

4.12. Udostępnienie zakupionej Usługi na koncie Użytkownika jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

4.13. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.

4.14. Użytkownik nie ma regulaminowego maksymalny okresu przewidzianego na realizację Usługi pojedynczego kursu. Czas korzystania z zakupionego przez niego kursu jest nieograniczony. W przypadku zamknięcia Platformy kursowej kursytworzenia.pl wszystkie zakupione przez niego kursy zostaną przeniesione na inną platformę, na której będzie mógł korzystać z kursów dodatkowo przez 12 miesięcy od dnia zamknięcia Platformy.

V UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w kursach online zakupionych w ramach platformy kursytworzenia.pl indywidualnie, na własne konto;

b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;

c) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników platformy kursytworzenia.pl;

d) brania udziału w Programie Lojalnościowym, który zostanie stworzony w trakcie funkcjonowania Platformy kursytworzenia.pl;

5.2. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów kursów online,

b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu

5.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w kursach online na platformie kursytworzenia.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

5.4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

5.5. Użytkownik posiadający opłacony kurs online może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy kursytworzenia.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

5.6. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.

5.7. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą kursytworzenia.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

5.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów online, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.

5.9. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

VI UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

6.1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

6.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:

a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;

b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

6.5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

6.6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

6.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

6.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

6.9. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość dodawania komentarzy i recenzji, mających służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką oraz sposobami efektywnego wykorzystania platformy kursytworzenia.pl.

6.10. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

a) wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,

b) wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,

c) wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,

d) wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów.

6.11. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

VII REKLAMACJE

7.1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

7.2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie https://kursytworzenia.pl/kontakt/

7.3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

7.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

7.5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

8.2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.

8.3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX ZMIANY OFERTY ORAZ PROMOCJE

9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

9.2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

9.3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

9.4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

X NEWSLETTER

10.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Platformy.

10.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

XI BONY UPOMINKOWE

11.1. Bon upominkowy to bon w formie kodu alfanumerycznego, wygenerowany przez sklep w formie elektronicznej o określonej wartości nominalnej, do samodzielnego wydruku, wydany na Kupującego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji wyłącznie na platformie kursowej www.kursytworzenia.pl.

11.2. Okres ważności Bonu upominkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego wystawienia i jest każdorazowo określony w treści wydawanego Kupującemu Bonu upominkowego. Bon upominkowy niewykorzystany w terminie ważności z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważny i Kupującemu będącemu posiadaczem Bonu upominkowego nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.

11.3. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstępuje od umowy sprzedaży Bonu upominkowego. 

11.4. Bon upominkowy Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.

11.5. Bony upominkowe mogą być ze sobą łączone.

11.6. Realizacja Bonu upominkowego następuje poprzez wpisanie kodu, znajdującego się na Bonie upominkowym, w koszyku w polu “Kod kuponu”. Wartość zamówienia zostaje pomniejszona o wartość nominalną Bonu upominkowego. Jeśli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Bonu upominkowego Kupujący (korzystający z Bonu) jest zobowiązany do uiszczenia brakującej kwoty sprzedaży.

11.7. Bony upominkowe są dostępne w następujących nominałach: 100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł.

11.8. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Bonów upominkowych winny być zgłaszane Usługodawcy na adres e-mail kontakt@kursytworzenia.pl Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

11.9. Usługodawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

11.10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Kupującemu dokonującemu zakupu Bonu upominkowego na platformie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Bonu upominkowego w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Prawo zwrotu dotyczy niewykorzystanego Bonu upominkowego.

11.11. Kupujący wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego na platformie internetowej kursytworzenia.pl lecz nie jest to konieczne. Może również wykorzystać inny formularz odstąpienia od umowy.

11.12. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XII LICENCJA KOMERCYJNA

12.1. Licencja komercyjna oznacza niewyłączną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie licencję, pozwalającą na tworzenie produktów wg wzoru z zakupionego na Platformie kursu online oraz sprzedaż tych produktów we własnej firmie.

12.2. Nie dozwolone jest udostępnianie licencji oraz zakupionego przez Użytkownika kursu osobom trzecim, jak również podwykonawcom, z którymi współpracuje Użytkownik. Licencjobiorca (Użytkownik) nie jest uprawniony do udzielania sublicencji.

12.3. Wszystkie kursy online znajdujące się na Platformie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie, z których licencji udziela Usługodawca (Licencjonodawca) tj. Ewa Genge, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fabart, Ewa Genge, ul. Blokowa 15, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 756-186-14-53.

12.4. Usługodawca dysponuje prawami autorskimi majątkowymi zamieszonych na Platformie kursów online. Użytkownik zakupujący kurs online otrzymuje licencję komercyjną na dany wzór jednak nie otrzymuje praw autorskich ani własności intelektualnej do pobranego pliku/plików/wzoru.

12.5. Licencja udzielana jest z chwilą zakupu i opłacenia przez Użytkownika kursu online. Licencja zawarta jest w treści zakupionego kursu w pkt. LICENCJA KOMERCYJNA NA UŻYTKOWANIE WZORU.

  12.6. Licencja udzielana jest Użytkownikowi, którego dane zostały podane w formularzu zamówienia wypełnianego przy zakupie kursu online.

  12.7. Użytkownik na podstawie licencji komercyjnej może wytwarzać produkty na bazie wiedzy i wzoru z zakupionego kursu online, jednak zakazane jest rozpowszechnianie fragmentów lub całości nagrań, filmów, plików pdf, grafik, zdjęć i innych plików zwartych w zakupionym kursie online.

  12.8. Licencja udzielana jest odpłatnie. Wynagrodzenie licencyjne ujęte jest w cenie kursu, które
  licencjobiorca (Użytkownik) zapłacił przy zakupie kursu online obejmującego dany wzór.

  12.9. Licencja komercyjna obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1) wytworzenie przez Użytkownika produktów wg wzoru w zakupionym kursie online,
  2) sprzedaż wytworzonych przez Użytkownika produktów,
  3) wykorzystywanie zdjęć, grafik, nagrań wytworzonych produktów w celu reklamy prowadzonej sprzedaży, w tym w Internecie.

  12.10. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik (Licencjobiorca) korzysta z otrzymanej Licencji w sposób naruszający jej zakres (w tym również ujawnienie danych do logowania osobom trzecim), Usługodawca może cofnąć licencję oraz zakazać dalszego korzystania z zakupionego kursu online przez Użytkownika, bez obowiązku zwrotu kwoty uiszczonej przez Użytkownika. Ponadto,
  w takim przypadku Licencjodawca uprawniony jest do żądania od Licencjobiorcy zapłaty kary
  umownej w wysokości 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) płatnych w terminie 7 dni od
  wezwania do jej zapłaty. Licencjodawca zachowuje przy tym prawo do dochodzenia na zasadach
  ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

  12. 11. Niniejsze postanowienia licencyjne obowiązują od dnia 25.10.2023 r. W sprawach nieuregulowanych w w/w postanowieniach licencyjnych znajdują zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 4 lutego 194 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa.

  XIII ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU ONLINE

  13.1. Użytkownik może otrzymać Zaświadczenie o ukończeniu kursu online, na jego pisemną prośbę.

  13.2. Zaświadczenie takie jest wystawiane Użytkownikowi na podstawie przesłanej dokumentacji na adres mailowy: kontakt@kursytworzenia.pl z dopiskiem w tytule wiadomości- Zaświadczenie o ukończeniu kursu online. Dokumentacją, o której mowa w niniejszym punkcie są dwa zdjęcia z wykonanej pracy na podstawie kursu online, z tym że: jedno ze zdjęć przedstawia wykonaną przez kursanta (Użytkownika) pracę z bliska, drugie zdjęcie przedstawia wykonaną pracę trzymaną przez Użytkownika, tak by można było zidentyfikować, iż praca ta została wykonana właśnie przez niego.

  13.3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę powyższych zdjęć, Użytkownikowi zostaje wysłane mailem zwrotnym uzupełnione Zaświadczenie. Zaświadczenie to zawiera:

  • imię i nazwisko Użytkownika kursu online,
  • nazwę kursu online, który został przez niego ukończony wraz z poziomem zaawansowania kursu,
  • datę wystawienia zaświadczenia,
  • podpis osoby uprawionej do wydania zaświadczenia,

  13.4 Osobą uprawnioną do wydania Zaświadczenia o ukończeniu kursu online jest Usługodawca tj Fabart Ewa Genge.

  13.5. Zaświadczenie wysyłane jest w formie pdf do samodzielnego wydruku przez Użytkownika, na adres mailowy, z którego zostały wysłane zdjęcia do wydania zaświadczenia.

  XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  14.1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).

  14.2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi danych do realizacji przez niego kursu online.

  144.3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

  14.4. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w serwisie Usługodawcy.

  14.5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://kursytworzenia.pl/regulamin/

  14.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

  14.7. Formularz reklamacyjny pobierzesz tutaj

  14.8. Formularz odstąpienia od umowy pobierzesz tutaj

  14.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2023

  Shopping Cart
  Scroll to Top