ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271

ze zm.) Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient informuje Sklep Skarbiec Ewy o zamiarze zwrotu produktów pisząc na adres mailowy: kontakt@skarbiecewy.pl (przed upływem 14 dni) Jednocześnie również wysyła Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanymi produktami oraz dowodem zakupu i przesyła je do Sklepu Skarbiec Ewy na adres: Fabart Ewa Genge, ul. Blokowa 15, 47-100 Strzelce Opolskie, dopisując na opakowaniu słowo ZWROT.

3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem.

4.Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

5. Towar zwracany przez klienta nie może nosić śladów użytkowania i być w jakikolwiek sposób zniszczony, uszkodzony. Jeśli odesłany przez Klienta towar będzie nosił znamiona użytkowania lub uszkodzenia, zwrot nie zostanie uznany.

6.Klient ma obowiązek dobrze zabezpieczyć zwracany towar przed uszkodzeniem w trakcie wysyłki. Zwracany towar musi zostać wysłany w taki sam sposób (i zabezpieczony) w jaki został dostarczony do Klienta.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki (jeśli zwracany jest cały zakupiony w zamówieniu towar), w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

Formularz Oświadczenia o odstąpieniu od umowy- pobierz

REKLAMACJA

1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 3 miesięcy od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji: Fabart Ewa Genge, ul. Blokowa 15, 47-100 Strzelce Opolskie lub adres e-mail kontakt@skarbiecewy.pl. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł, dodatkowych zdjęć lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Klienta.

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przelewem na konto. Zwraca także Klientowi koszty poniesione w związku z przesyłką reklamowanego towaru (o ile takie nastąpiły)

4. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

Formularz reklamacyjny- pobierz

Shopping Cart
Scroll to Top